posts-test-cy

array(5) {
 [0]=>
 object(WP_Post)#5170 (24) {
  ["ID"]=>
  int(1160)
  ["post_author"]=>
  string(3) "294"
  ["post_date"]=>
  string(19) "2021-12-14 10:06:27"
  ["post_date_gmt"]=>
  string(19) "2021-12-14 10:06:27"
  ["post_content"]=>
  string(10311) "

Gall fod llawer o bwysau o gwmpas y Nadolig i gymdeithasu'n amlach nag arfer, i gofleidio 'hwyl yr ŵyl' ac i estyn yn rhy ddwfn i’n pocedi i fodloni disgwyliadau pobl eraill.

Canfu'r elusen iechyd meddwl Mind fod dros chwarter o bobl yn teimlo dan bwysau i greu’r 'Nadolig perffaith'.

Gall y ffactorau hyn effeithio ar eich iechyd meddwl, yn enwedig ar ôl y cyfnod clo y llynedd, a newidiodd gyfnod yr ŵyl mewn ffyrdd na welwyd yn y DU ers yr ail ryfel byd.

Eleni, mae’n bosib y teimlwn bwysau i fynd i bartïon, bwyta ac yfed mwy nag yr ydym ei eisiau neu wario mwy o arian nag sydd gennym, neu’n unig am beidio â chael ein gwahodd i gymdeithasu.

Gall hyn i gyd effeithio ar ein hiechyd meddwl, felly beth am drafod sut y gallwn gael ein heffeithio a'r hyn y gallwn ei wneud i helpu ein hunain.

Ymrwymiadau cymdeithasol a gorbryder

Mae gorbryder yn gyffredin yn y DU. Mae gorbryder yn effeithio ar tua 10 miliwn o bobl.

O gwmpas y Nadolig, mae mwy o ddisgwyliadau i fod yn gymdeithasol.

I'r rhai sydd ag anhwylder gorbryder cymdeithasol, gall fod yn gyfnod arbennig o anodd.

Gall gorymrwymo i gymdeithasu eich blino’n lân, felly cofiwch ei bod hi’n iawn gwrthod gwahoddiad os ydych chi’n dymuno.

Mae'r GIG yn nodi y gall symptomau gorbryder cymdeithasol amrywio o boeni cyn, yn ystod ac ar ôl digwyddiadau i byliau o banig.

Gall gofyn am help fod yn anodd, ond mae'n syniad da gweld eich meddyg teulu, a all dawelu eich meddwl, neu ofyn am gyngor ar-lein gan sefydliadau fel Anxiety UK:

https://www.youtube.com/watch?v=ttHu_N-zAnQ

Materion ariannol

Efallai y bydd rhai ohonom yn teimlo pwysau enfawr i brynu anrhegion arbennig i'n hanwyliaid, gan estyn yn ddyfnach a dyfnach i’n pocedi.

Mae'n hawdd defnyddio cerdyn credyd i wneud y cyfan yn bosibl, ond gall y pwysau o dalu am ein benthyca fod yn llethol.

Canfu’r elusen iechyd meddwl Mind yn 2015 fod mwy na thraean o’r bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a arolygwyd ganddynt yn hunan-niweidio i ymdopi â phwysau'r Nadolig, gyda 76% yn cael problemau cysgu dros y cyfnod hwn.

Gall y rhai sydd ag Anhwylder Deubegynol orwario wrth brofi mania, neu gall pobl ag iselder 'gysur-wario' ar eraill i roi hwb i’w hwyliau.

Os ydych chi'n poeni am arian, mae’r Cyngor Iechyd Meddwl ac Arian a Mind ar gael drwy gydol y flwyddyn i roi cyngor a chymorth ymarferol.

Bwyta adeg y Nadolig

I unrhyw un sy'n wynebu anhwylder bwyta, gall y Nadolig fod yn amser arbennig o galed gyda disgwyliadau i wledda’n fwy nag arfer.

Mae'n bwysig bwyta cymaint ag y teimlwch yn gyfforddus yn ei wneud, a bwyta bwydydd y gwyddoch y gallwch eu bwyta.

Gall siarad â ffrind agos neu aelod o'r teulu neu gysylltu â sefydliad fel Beat eich helpu os oes angen cymorth arnoch.

Fel arall, efallai eich bod wedi cael diagnosis o anhwylder bwyta di-reolaeth (BED), a gall hyn fod yr un mor heriol.

Os ydych chi'n gofalu am rywun sydd ag anhwylder bwyta, rhowch gynnig ar weini bwyd fel bwffe yn hytrach na phryd o fwyd, a thrin prydau bwyd fel y byddech yn ei wneud fel arfer. Unwaith y bydd prydau bwyd ar ben, ceisiwch symud y ffocws i ffwrdd o fwyta.

Cofiwch, mae'n iawn mwynhau eich hun dros y cyfnod hwn, hyd yn oed os yw'n golygu bwyta ychydig yn fwy nag arfer.

Os oes angen cymorth arnoch, mae help ar gael ar-lein.

Cyfyngu eich amser ar y cyfryngau cymdeithasol

Yn ôl astudiaeth yn 2021, mae 38% o oedolion yn credu bod y cyfryngau cymdeithasol yn niweidiol.

Er y gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn hwyl ar gyfer rhannu profiadau a chysylltu â ffrindiau a theulu, gallant hefyd gael effeithiau negyddol ar eich iechyd meddwl.

Mae cymharu eich hun yn anffafriol â sioeau uchafbwyntiau pobl eraill ar lwyfannau cymdeithasol yn gyffredin, ac yn arbennig o gyffredin dros y Nadolig. Gall "cenfigen bywyd" fod yn niweidiol.

Os yw'r cyfryngau cymdeithasol yn mynd yn ormod, mae yna bethau y gallwch eu gwneud i helpu eich hun:

 • Cyfyngu eich amser ar-lein.
 • Dad-ddilyn neu dawelu cyfrifon.
 • Dileu apiau cyfryngau cymdeithasol.

Unigrwydd, nid dim ond dros y Nadolig

Adroddodd Elusen Age UK yn 2018 fod llawer o bobl ddim yn edrych ymlaen at gyfnod y Nadolig.

I 52% o'r bobl a holwyd, mae unigrwydd wedi dod yn rhan 'normal' o fywyd.

Ond nid pobl hŷn yn unig sy'n profi unigrwydd. Gall pobl iau hefyd wynebu'r anawsterau hyn.

Gwnaeth y cyfnod clo a ddaeth yn sgil y pandemig COVID-19 gynyddu teimladau o unigrwydd. Canfu astudiaeth yn 2019 fod bron i 88% o'r bobl ifanc a holwyd yn dweud eu bod wedi profi unigrwydd i ryw raddau.

Felly, sut y gallwn leddfu unigrwydd?

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn awgrymu ei bod hi’n amser da i gofleidio'ch creadigrwydd, gwneud y pethau rydych chi'n mwynhau eu gwneud, neu efallai sbwylio eich hun i anrheg os gallwch chi fforddio gwneud; ac i werthfawrogi eich hun a chofio eich bod chi’n bwysig a bod pobl yn eich caru.

Gall hefyd fod yn ddefnyddiol, os gallwch chi, fynd allan i weld y byd o'ch cwmpas.

Gall gweld bywyd a rhyngweithio â phobl, hyd yn oed y person sy'n eich gweini mewn siop goffi, eich helpu i deimlo'n llai unig yn y byd.

Dros y Nadolig, ceisiwch roi galwad i rywun - byddant siŵr o fod yn falch eich bod wedi gwneud hynny.

Gobeithiwn y bydd ein hawgrymiadau yn eich helpu drwy gyfnod nad yw bob amser yn hawdd.

Sut bynnag y dewiswch ei dreulio, wedi’ch amgylchynu gan bobl neu’n mwynhau’r tawelwch, dymunwn Nadolig heddychlon i chi.

" ["post_title"]=> string(62) "Pum ffordd y gallwn ofalu am ein hiechyd meddwl dros y Nadolig" ["post_excerpt"]=> string(224) "Ar ôl Nadolig y llynedd, ynghanol cyfnod clo, bydd croeso mawr i ddathliadau mwy "normal" eleni. Fodd bynnag, tra bydd y dathlu gyda ffrindiau a theulu yn gyfnod llawen i lawer, bydd yn dod â heriau iechyd meddwl i eraill." ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(62) "pum-ffordd-y-gallwn-ofalu-am-ein-hiechyd-meddwl-dros-y-nadolig" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-12-14 10:06:29" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-12-14 10:06:29" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://hhpwales.nhs.wales/?p=1160" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [1]=> object(WP_Post)#5150 (24) { ["ID"]=> int(1109) ["post_author"]=> string(3) "294" ["post_date"]=> string(19) "2021-11-24 11:54:00" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-11-24 11:54:00" ["post_content"]=> string(10138) "

Mae astudiaeth barhaus o iechyd meddwl yn ystod y pandemig wedi canfod bod 62% o oedolion wedi nodi eu bod yn dioddef o orbryder neu’n teimlo'n bryderus o ganlyniad i COVID-19 ar ôl y don gyntaf ym mis Mawrth 2020.

Y prif resymau a roddwyd am y teimladau hyn o orbryder oedd: mynd yn sâl, cael eu gwahanu oddi wrth ffrindiau a theulu, ac ansicrwydd am y dyfodol a’u sefyllfa ariannol.

Cafodd llinellau ffôn argyfwng iechyd meddwl sy’n cael eu cynnal gan y GIG dros dair miliwn o alwadau yn ystod y pandemig. 

Er bod effeithiau COVID-19 ar iechyd meddwl holl boblogaeth y DU wedi bod yn ddifrifol, mae gweithwyr gofal iechyd wedi wynebu lefelau uwch o ofid o ganlyniad i’r pandemig.

Iechyd meddwl gweithwyr y GIG

Mae ymwybyddiaeth o iechyd meddwl ymhlith y boblogaeth gyffredinol wedi gwella. Er gwaethaf hyn, mae'n parhau i fod yn bwnc tabŵ ymhlith y proffesiwn meddygol.

Mae llawer o weithwyr gofal iechyd wedi gorfod wynebu lefelau uchel o drawma seicolegol ac felly maent mewn mwy o berygl o gael canlyniadau iechyd meddwl negyddol.

Mae ymchwil flaenorol wedi canfod bod meddygon a myfyrwyr meddygol yn teimlo’n betrusgar ynghylch datgelu cyflwr iechyd meddwl ac yn gyndyn i geisio cymorth rhag ofn y byddant yn cael eu beirniadu neu’n wynebu goblygiadau proffesiynol.

Mae astudiaethau’n dangos bod y pandemig wedi effeithio'n anghymesur ar weithwyr gofal iechyd o'u cymharu â'r boblogaeth gyffredinol.

Mae un astudiaeth yn dangos bod hyd at draean o weithwyr y GIG yn nodi bod ganddynt lefelau uwch o ofid oherwydd y pandemig. Roedd 50% o'r staff yn teimlo bod eu hiechyd meddwl wedi gwaethygu yn ystod dau fis cyntaf COVID-19 a dywedodd 45% o'r meddygon a holwyd eu bod wedi profi iselder, gorbryder neu straen a gafodd eu hachosi neu eu gwaethygu gan y pandemig. 

Fe wnaeth astudiaeth ar wahân a gynhaliwyd ar weithwyr meddygol ganfod bod 40% o'r ymatebwyr wedi dweud eu bod yn dioddef o ystod fwy eang o gyflyrau seicolegol ac emosiynol  ar hyn o bryd oherwydd COVID-19.

Er bod gweithwyr y GIG ar y rheng flaen yn y frwydr yn erbyn COVID-19, mae staff yn y DU yn nodi nad oes digon o gyfarpar diogelu personol a phrofion COVID-19 ar gael ar gyfer staff gofal iechyd.

At hynny, dywedodd 90% o'r ymatebwyr fod eu hamgylchedd gwaith, hyfforddiant neu astudio presennol wedi cyfrannu at eu cyflwr.

O'u cymharu â'r boblogaeth gyffredinol, nododd gweithwyr allweddol yn ystod y pandemig lefelau sylweddol uwch o symptomau anhwylder straen wedi trawma (PTSD), anhunedd, iselder a gorbryder. 

Ffactorau allweddol sy'n effeithio ar les staff y GIG

Deall pwy sydd fwyaf mewn perygl

Canfuwyd bod gweithwyr rheng flaen y GIG sy'n cyfrannu’n uniongyrchol at y gwaith o drin a rhoi diagnosis o COVID-19 yn fwy agored i effeithiau negyddol y pandemig ar iechyd corfforol a meddyliol.

Ymhlith y rhain mae nyrsys a pharafeddygon. Mae 52% o nyrsys yn dweud eu bod yn pryderu am eu hiechyd meddwl oherwydd cynnydd mewn straen yn y gweithle yn ystod y pandemig. 

At hynny, mae astudiaethau wedi canfod bod lleiafrifoedd, pobl ifanc, myfyrwyr amser llawn, pobl ddi-waith, rhieni sengl, y rhai ag anableddau hirdymor, a'r rhai â phroblemau iechyd meddwl sy'n bodoli eisoes mewn perygl mawr o gael trafferth ymdopi â'r pandemig. 

Rydym yma ar gyfer gweithwyr y GIG yng Nghymru

Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn cynnig cymorth iechyd meddwl i holl weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru. 

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i weinyddu drwy Brifysgol Caerdydd.

Adnoddau iechyd meddwl defnyddiol

Rhagor o wybodaeth

" ["post_title"]=> string(36) "Iechyd meddwl ar reng flaen COVID-19" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(36) "iechyd-meddwl-ar-reng-flaen-covid-19" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-12-01 13:04:53" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-12-01 13:04:53" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://hhpwales.nhs.wales/?p=1109" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [2]=> object(WP_Post)#5219 (24) { ["ID"]=> int(1087) ["post_author"]=> string(3) "294" ["post_date"]=> string(19) "2021-11-01 13:39:25" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-11-01 13:39:25" ["post_content"]=> string(10851) "

Mae anhwylder defnyddio alcohol (AUD) yn gyffredin iawn ym mhoblogaeth oedolion y Deyrnas Unedig, gyda 4% o bobl rhwng 16 a 65 oed yn ddibynnol ar alcohol a 24% o oedolion yn yfed alcohol mewn ffordd a allai fod yn niweidiol.

Mae canllawiau'r Prif Swyddog Meddygol ar gyfer dynion a menywod yn nodi, er mwyn cadw risgiau iechyd o alcohol i lefel isel, ei bod yn fwyaf diogel peidio ag yfed mwy na 14 uned yr wythnos yn rheolaidd.

Mae un uned yn 10ml o alcohol pur. Gan fod diodydd alcoholig yn dod mewn gwahanol gryfderau a meintiau, mae unedau'n ffordd dda o ddweud pa mor gryf yw eich diod.

Mae llawer o stigma’n ymwneud ag anhwylder defnyddio alcohol a cheir pryder am farnu a chanlyniadau proffesiynol pe bai problem yn cael ei chanfod.

Cymorth alcohol drwy HHP Cymru

Mae Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Iechyd Cymru (HHP Cymru) yn darparu gwasanaeth cyfrinachol iawn sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer staff a myfyrwyr sy'n gweithio yn y GIG yng Nghymru.

Mae HHP Cymru yn gweithredu mewn awyrgylch o ymddiriedaeth a bod yn agored er mwyn osgoi teimladau o ofn a chywilydd ac mae'n ymdrechu i gynnig cyfle i holl staff GIG Cymru gael cymorth priodol ar gyfer iechyd meddwl a chamddefnyddio alcohol.

Er mwyn taflu goleuni ar y gwasanaeth pwysig hwn, mae dau aelod o dîm HHP Cymru, sef Dr Bern Hard a Dr Mohan de Silva, wedi cytuno'n garedig i drafod y gwasanaeth anhwylder defnyddio alcohol yn fanylach.

"Rwy'n credu bod llawer o bobl yn poeni am gyfrinachedd, stigma a chanlyniadau datgelu gwybodaeth am y defnydd o alcohol.

"Mae'r egwyddorion sy'n sail i'n gwasanaeth AUD yn fewnwelediad a chydweithrediad."

Dr Bern Hard

Beth yw hanes y gwasanaeth?

Dr Mohan

"Mae'r gwasanaeth wedi esblygu o’r HHP Cymru gwreiddiol.

"Cyn y pandemig COVID-19, sefydlwyd Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn feddygon sy'n gweithio yng Nghymru, ac roedd y gwasanaeth yn cynnig therapi gwybyddol ymddygiadol strwythuredig i'r rhai a fyddai'n elwa o gymorth iechyd meddwl.

"Yn dilyn y pandemig, ehangwyd mynediad at wasanaethau HHP Cymru i bob unigolyn sy'n gweithio i GIG Cymru. Rhagwelwyd hefyd, oherwydd amgylchiadau COVID-19, y byddai nifer gynyddol o ddarparwyr gofal iechyd ag anhwylder defnyddio alcohol.

"Gyda hyn mewn golwg, ehangwyd cwestiynau sgrinio gwreiddiol HHP Cymru i gynnwys AUDIT i adnabod unigolion o'r fath."

A allech chi roi trosolwg byr o'r gwasanaeth?

Dr Bern

"Mae'r llwybr anhwylder defnyddio alcohol wedi'i fwriadu’n bennaf i archwilio'r defnydd o alcohol yn fanylach pan fydd wedi'i nodi’n ffactor posibl yn ystod y sgwrs gychwynnol gyda Meddyg Cynghorol HHP Cymru.

"Rydyn ni’n sgrinio ar gyfer anhwylder defnyddio alcohol gan ddefnyddio offeryn safonedig o'r enw AUDIT.

"Gall yr offeryn hwn amlygu cleifion y gallai eu defnydd o alcohol fod yn niweidiol i'w lles mewn nifer o wahanol ffyrdd.

"Mae'r asesiad anhwylder defnyddio alcohol yn caniatáu ar gyfer trafodaeth fanwl am berthynas bresennol a blaenorol y claf ag alcohol, a ph’un a yw hyn yn cael effaith negyddol arno.

"Nod yr asesiad yw canfod a yw'r defnydd o alcohol yn beryglus, yn achosi niwed mewn gwirionedd (niweidiol) neu os oes unrhyw fath o ddibyniaeth gorfforol - ac os felly, pa mor ddifrifol yw hyn.

"Mae hyn yn ein galluogi i gyfeirio cleifion at y strategaethau mwyaf effeithiol i reoli'r broblem.

"Fel arfer, gall defnydd nad yw’n ddibynnol gael ei reoli gyda chymorth ac arweiniad arbenigol, y gallwn eu darparu trwy atgyfeiriad i therapydd gwybyddol ymddygiadol sy’n arbenigo mewn gweithio gydag anhwylder defnyddio alcohol.

"Os yw cleifion yn defnyddio alcohol mewn ffordd sy’n golygu eu bod wedi dod i ddibynnu arno'n gorfforol, yna mae'n fwy priodol eu cynghori i ymgysylltu â gwasanaeth arbenigol yn eu hardal leol. Ein nod yw hwyluso'r cam nesaf hwn, pan fydd angen."

Os oedd rhywun yn ystyried defnyddio'r gwasanaeth anhwylder defnyddio alcohol, beth fyddech chi eisiau iddo wybod?

Dr Bern

"Rwy'n credu bod llawer o bobl yn poeni am gyfrinachedd, stigma a chanlyniadau datgelu gwybodaeth am ddefnydd o alcohol.
"Dealltwriaeth a chydweithrediad yw’r egwyddorion sy'n sail i'n gwasanaeth anhwylder defnyddio alcohol.

"Wrth drin darparwyr gofal iechyd, mae angen i ni bob amser ystyried yr effeithiau y gallai iechyd y claf ei hun eu cael ar ei allu i drin ei gleifion yn ddiogel.

"Mae gan bob darparwr gofal iechyd ddyletswydd i sicrhau nad yw ei salwch ei hun yn cael effaith negyddol mewn ffordd broffesiynol.
"Mae perygl uwch o hyn os ydym yn gweithredu mewn diwylliant o ofn a chyfrinachedd.

Rydyn ni yn HHP Cymru yn derbyn mai pobl yw darparwyr gofaliechyd. Pobl yn gyntaf. Ac mae gan bawb broblemau.

"Gyda chymorth a chefnogaeth, gallwn fynd i'r afael â'r problemau hynny gyda'n gilydd, mewn ffordd sy'n meithrin lles yn y darparwr gofal iechyd ac yng ngweithlu’r GIG, ac sydd, yn ei dro, yn lleihau'r risg i'n cleifion ein hunain.

"Mae angen cydbwyso cyfrinachedd â thryloywder a rhannu gwybodaeth pan fydd hynny er pennaf les y claf.

"At ei gilydd, ni fydd angen rhannu gwybodaeth y tu allan i HHP Cymru pan fydd gan y claf gofal iechyd ddealltwriaeth dda o'i iechyd ei hun a’i fod yn barod i ddilyn cyngor gweithwyr proffesiynol.

"Mae yna achosion lle y ceir diffyg dealltwriaeth, ac mae angen i ni rannu gwybodaeth er mwyn diogelu cleifion, ond mae'r rhain yn brin, a hyd yn oed wedyn, y nod bob amser yw cynorthwyo'r claf gofal iechyd i wella."

A allech chi rannu unrhyw wybodaeth am y gwahaniaeth rydych wedi gweld y gwasanaeth yn ei wneud i'ch defnyddwyr?

Dr Mohan

"Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gadael gyda dealltwriaeth ddyfnach ac yn elwa'n fawr o'r gefnogaeth ychwanegol a gânt o'r cymorth anhwylder defnyddio alcohol.

"Yn fy mhrofiad i, nid oes angen dadwenwyno ffurfiol ar y rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau rwyf wedi delio â nhw ac maen nhw’n cael tawelwch meddwl trwy’r camau ychwanegol maen nhw’n eu cymryd gyda'n gwasanaeth.

"Er bod y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn poeni am gyfrinachedd, maen nhw'n gwerthfawrogi'r cyfle i siarad â rhywun 'yn ddienw' - rwy'n credu bod hyn ychydig yn haws ar y ffôn ac mae HHP Cymru yn rhoi'r hyder hwn iddyn nhw.

"Rwy'n credu bod y gwasanaeth o gymorth amhrisiadwy i weithwyr proffesiynol drwy roi cyfle iddynt drafod eu problemau y tu allan i'w cyflogaeth a rhoi cryn gyfrinachedd iddynt drafod eu problemau'n agored heb deimlo cywilydd."

Adnoddau

" ["post_title"]=> string(61) "Angen help? Cymorth cyfrinachol am ddim i ddefnyddwyr alcohol" ["post_excerpt"]=> string(158) "A wyddoch, ar gyfer dynion a menywod, y dylid argymell nad ydym yn yfed mwy na 14 uned o alcohol yr wythnos? Ond beth yn union yw uned a phryd mae'n ormod? " ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(60) "angen-help-cymorth-cyfrinachol-am-ddim-i-ddefnyddwyr-alcohol" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-11-01 13:39:27" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-11-01 13:39:27" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(34) "https://hhpwales.nhs.wales/?p=1087" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [3]=> object(WP_Post)#5141 (24) { ["ID"]=> int(980) ["post_author"]=> string(3) "294" ["post_date"]=> string(19) "2021-09-30 10:47:44" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-09-30 10:47:44" ["post_content"]=> string(9511) "

Yn fydwraig o dde Cymru, mae hi ar secondiad ar hyn o bryd yn gweithio ym maes llywodraethu clinigol oherwydd pandemig COVID-19.

Ar gyfer y blog personol iawn hwn, mae Amanda wedi gofyn am gael ei chadw'n ddienw. Er mwyn anrhydeddu ei chais, rydym wedi newid ei henw.

Gwnaeth y gefnogaeth gan HHP Cymru newid fy mywyd…

Fe gollon ni fy mam yn sydyn yn 2008. Roeddwn i yng nghanol fy ngradd bydwreigiaeth pan oedd yn rhaid mynd â hi i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Roedd hi'n byw gydag asthma difrifol a chlefyd Addison, ond doeddwn i ddim yn barod o gwbl pan fu farw'n sydyn o'n blaenau o drawiad ar y galon.

Yn lle delio â'm galar, fe wnes i barhau â'm gradd ddwys. Colli fy hun yn rhannol er mwyn peidio â delio â’i marwolaeth ond hefyd gwybod na allwn ei siomi.

Ym mis Rhagfyr 2009, cefais fy machgen bach a dyna pryd dechreuodd fy mhroblemau mewn gwirionedd.

Ar ôl yr hyn a ddigwyddodd i'm mam, roeddwn yn ofni bondio ag ef. Roeddwn i eisiau ei atal rhag teimlo’r hyn y gwnes i ei deimlo pan fu farw fy mam.

Pan oedd tua saith i wyth wythnos oed, sylweddolais yr hyn roeddwn yn ei wneud, a meddwl, ‘mae'n rhaid i mi ddelio â hyn’.

Woman holding babies hands

Ddwy flynedd yn ddiweddarach, sylweddolais na allwn anghofio am y gwaith. Roeddwn yn poeni'n gyson; “Ydw i wedi gwneud rhywbeth o’i le? Beth os af i’r gwaith a bod rhywbeth trychinebus yn digwydd?”

Yn 2018, cefais fy merch, ac wrth fynd yn ôl i'r gwaith, dywedwyd wrthyf mai fi fyddai'r nyrs a fyddai’n gyfrifol am y toriadau cesaraidd dewisol. Roedd llai o bwysau arnaf yn y rôl hon gan fy mod yn teimlo mwy o reolaeth ac, yn bwysicach fyth, nid oedd bywyd rhywun yn fy nwylo.

Ym mis Rhagfyr 2019, gwaethygodd fy mhryder yn fwy.

Cefais lawdriniaeth ddewisol, sef atgyweiriad hernia bogeiliol. Roeddwn i'n poeni fy mod i'n mynd i farw ac yna darganfyddais fod gen i sepsis. Fe wnes i barhau i deimlo'n sâl a dywedwyd wrthyf fod y ffliw arnaf, sef COVID-19 yn ein barn ni erbyn hyn.

Roeddwn i'n byw gydag ofn cyson o farw. Ni allwn adael fy mhlant. Pe bawn i'n mynd allan yn y car, roeddwn i’n dychryn y byddwn yn cael damwain. A gwelais na allwn ymdopi â chlywed larymau gan eu bod yn fy atgoffa o'r rhai yn y gwaith a byddwn yn bryderus iawn.

Woman wearing face mask facetiming man wearing face mask

Ym mis Mawrth 2020, roeddwn yn derbyn cwnsela trwy iechyd galwedigaethol.

Mae gen i asthma difrifol a chefais fy symud i weithio ym maes llywodraethu oherwydd y pandemig. Mae wedi helpu mewn gwirionedd gyda chyflwr fy meddwl.

Cefais fy hun yn poeni pan ddechreuodd y niferoedd COVID wella, gan fynd i banig am fywyd yn mynd yn ôl i sut yr oedd.

Newidiodd y gefnogaeth gan HHP Cymru fy mywyd, ac nid wyf yn gor-ddweud hynny.

Cefais fy nghyfeirio at HHP Cymru a llenwi ffurflen atgyfeirio ar-lein, yna cysylltodd rhywun o'r gwasanaeth â mi.

Argymhellwyd fy mod yn cwblhau rhaglen y gwanwyn, a’r Athro Jon Bisson oedd yn gyfrifol am fy achos.

Datblygwyd rhaglen y gwanwyn gan Grŵp Ymchwil Straen Trawmatig Prifysgol Caerdydd a Chwmni Dysgu Gofal Iechyd, wedi'i llywio gan bobl sydd â phrofiad byw o PTSD a gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gweithio ym maes PTSD.

Mae'n rhaglen wyth cam ar-lein sy'n hebrwng defnyddwyr drwy wybodaeth am PTSD a symptomau nodweddiadol, gan ddatgloi dulliau a thechnegau defnyddiol ar gyfer rheoli symptomau.

Woman's hands typing on a laptop

Mae therapyddion yn arwain ac yn cefnogi cyfranogwyr drwy raglen y gwanwyn, gan eu hannog i ddefnyddio'r rhaglen a chwblhau'r gwaith cartref.

Cyn dechrau'r rhaglen, doeddwn i ddim yn gwybod bod gen i PTSD.

Trwy gwblhau rhaglen y gwanwyn, cefais hyd i ffyrdd o ymdopi â'r hyn roeddwn wedi'i brofi. Rwy'n gallu rhesymoli fy meddyliau gymaint yn well nawr.

Yn amlwg, mae'n waith caled ailedrych ar bopeth rydych chi wedi'i brofi ond roeddwn i'n gallu gweld sut roedd yn fy helpu i’w brosesu. Ac roedd gallu ei gwblhau ar-lein ar fy nghyflymder fy hun, stopio a dechrau pan oedd angen i mi ofalu am fy mhlant, yn ddefnyddiol iawn.

Yna roedd galw heibio gyda Jon bob wythnos neu ddwy yn fy nghadw ar y trywydd iawn, a helpodd hyn i mi ddelio â phopeth a godwyd trwy'r broses.

A fyddech chi'n argymell HHP Cymru i'ch cydweithwyr?

Byddwn, rwy'n gwybod am bobl rwy'n gweithio gyda nhw a fyddai wir yn elwa o'r gefnogaeth hon. Pobl sydd wedi gweld rhai pethau trawmatig iawn fel rhan o'u swyddi ac nad oes ganddynt unrhyw ffordd o ddelio â nhw.

Mae canfyddiad na fydd eu rheolwyr eisiau gwybod, ond rwyf am dawelu eu meddwl eu bod, a bod y gefnogaeth a gefais yn anhygoel.

Yn bendant mae ofn na fyddant yn cael y gefnogaeth gan eu rheolwyr a'u cyfoedion, ond rwyf am iddynt wybod bod y gefnogaeth yna a gofyn yn unig sydd rhaid.

Rydw i mewn lle llawer gwell na'r llynedd a gwn heb amheuaeth fod hynny oherwydd cefnogaeth Jon a rhaglen y gwanwyn. Ni allaf ddiolch digon iddo a'r gwasanaeth.

Hoffem ddiolch i Amanda am rannu disgrifiad mor onest o'i phrofiadau.

HHP Cymru

Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn cynnig cymorth er iechyd meddwl i bob un o weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru.

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i weinyddu trwy Brifysgol Caerdydd.

Darllen rhagor

" ["post_title"]=> string(88) "Doeddwn i ddim yn gwybod bod gen i Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD): cyfrif personol" ["post_excerpt"]=> string(296) "O brofi trawma trwy drasiedi bersonol yn ogystal â gweithio mewn amgylchedd lle roedd llawer o straeon, cafodd Amanda ei hun yn byw mewn cyflwr cyson o ofn. Mae hi wedi bod mor garedig â rhannu ei phrofiad o wasanaeth HHP Cymru a'r hyn a'i harweiniodd at geisio cefnogaeth i'w hiechyd meddwl." ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(84) "doeddwn-i-ddim-yn-gwybod-bod-gen-i-anhwylder-straen-wedi-trawma-ptsd-cyfrif-personol" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-09-30 10:47:46" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-09-30 10:47:46" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(33) "https://hhpwales.nhs.wales/?p=980" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } [4]=> object(WP_Post)#5354 (24) { ["ID"]=> int(976) ["post_author"]=> string(3) "294" ["post_date"]=> string(19) "2021-09-23 15:30:53" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2021-09-23 15:30:53" ["post_content"]=> string(16026) "

Yng nghymdeithas brysur heddiw, mae ein gweithleoedd, ysgolion, cymunedau ac arferion beunyddiol yn aml yn llawn dop.


Mae'r amserlenni prysur hyn yn ei gwneud hi'n anodd cynnal patrymau cysgu iach.

Mae cwsg yn chwarae rhan fawr yn ein hiechyd corfforol a meddyliol. Er ein bod yn treulio traean o'n bywydau yn cysgu, mae amddifadedd cwsg yn hynod gyffredin.

Bydd tua 1 o bob 3 ohonom yn profi problemau cysgu achlysurol ar ryw adeg yn ein bywydau a bydd problemau cysgu parhaus yn effeithio ar 1 o bob 10 o bobl.

Pwysigrwydd cwsg

Mae cwsg yn chwarae rhan sylweddol wrth wella ac atgyweirio pibellau gwaed, cynnal pwysau iach a hormonau cytbwys, ac mae'n helpu i reoli lefelau siwgr.

Mae cwsg hefyd yn effeithio ar ein hwyliau, ein hymddygiad, ein gallu i ddysgu, a sut rydyn ni'n rhyngweithio ag eraill.

5 ffactor a allai fod yn effeithio ar eich cwsg

 1. Iechyd meddwl a chorfforol

Mae diffyg cwsg yn gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl – gall problemau gyda chwsg fod yn ffactor sy'n cyfrannu ac yn sgil-effaith iechyd meddwl gwael.

Mae problemau cwsg yn gyffredin mewn unigolion sy'n dioddef o anawsterau iechyd meddwl fel iselder ysbryd, ADHD a gorbryder.

Fodd bynnag, mae'n anodd pennu union achos ac effaith y berthynas rhwng cwsg ac iechyd meddwl, ac mae ymchwil i'r pwnc yn parhau.

Mae astudiaethau wedi dangos bod gwell ansawdd cwsg yn gysylltiedig â gwelliannau mewn iechyd meddwl a lles.

Gall iechyd corfforol gwael hefyd achosi i'ch cwsg ddioddef.

Dywedodd 18% o oedolion fod cyflwr iechyd corfforol neu anabledd wedi effeithio'n negyddol ar eu cwsg.

2. Perthnasoedd a ffordd o fyw

Gall ffordd o fyw cyflym gyda defnydd cyson o dechnoleg ei gwneud hi'n anodd ymlacio gyda’r nos a gall amserlenni cymdeithasol prysur eich atal rhag cael digon o oriau o gwsg.

Gall yfed caffein ac alcohol cyn mynd i'r gwely arwain at gwsg gwael.

Nid yw'r berthynas rhwng cwsg a pherthnasoedd cymdeithasol wedi'i diffinio'n llawn ond dangoswyd bod cydberthynas rhwng ansawdd cwsg a pherthnasoedd.

Mewn un astudiaeth, dangoswyd bod hanes o berthnasoedd sefydlog yn gysylltiedig â gwell ansawdd cwsg a pharhad cwsg. Ar ben hynny, mae astudiaeth ar wahân yn nodi bod ansawdd a phresenoldeb perthnasoedd cymdeithasol, yn enwedig ein perthnasoedd agosaf, yn chwarae rôl yn ansawdd cwsg.

3. Ysgol

Mae’r ysgol yn ffactor a all gyfyngu ar gwsg plentyn yn aml. Mae'r amseroedd dechrau cynnar yn ei gwneud yn ofynnol i bobl ifanc ddeffro'n gynharach nag y byddai'n well gan gloc eu corff.


Efallai y bydd plant a phobl ifanc sy'n cysgu am y cyfnod cysgu a argymhellir yn gallu rheoli eu hemosiynau yn well ac maen nhw’n nodi gwell ansawdd bywyd a lles.

4. Gwaith

Mae gofynion gwaith uchel, straen yn y swydd, lefel y rheolaeth sydd gan bobl dros eu swydd, pwysau gwaith, bwlio yn y gweithle, ac anghydbwysedd rhwng ymdrech a gwobr oll yn ffactorau yn y gweithle a allai effeithio'n negyddol ar eich cwsg.

Mae 37% o oedolion sy'n gweithio yn nodi bod eu gwaith yn lleihau faint o reolaeth maen nhw'n teimlo sydd ganddyn nhw dros eu cwsg.

5. Yr amgylchedd

Mae amgylcheddau swnllyd a llachar yn gysylltiedig â diffyg cwsg.

Dylid cadw ystafelloedd gwely yn glaear, yn dawel ac yn dywyll i sicrhau eich bod yn cysgu’n dda.


Mae defnyddio sgrîn cyn cysgu yn gysylltiedig ag arferion cysgu afiach a gall cwsg gwael a golau LED, yn benodol, arwain at gwsg gwael.

Cwsg a COVID-19

Ffactor ychwanegol sydd wedi cael effaith negyddol ar gwsg yw COVID-19. Mae'r pandemig wedi arwain at oedolion y DU yn cysgu’n waeth.


Dywedodd dros 25% o oedolion y DU fod COVID-19 wedi effeithio'n negyddol ar ba mor dda y maen nhw’n cysgu.

Gwella eich cwsg

Er bod cwsg gwael yn hynod gyffredin, mae'r egwyddorion a'r arferion o ddatblygu perthynas iach â chwsg yn syml.

 1. Lleihau straen.
  • Gall straen gael effeithiau mawr ar gwsg. Gall ymarfer technegau ymlacio fel ymarferion anadlu neu ymlacio’r cyhyrau’n raddol blaengar helpu i leihau effeithiau straen.
 2. Diogelwch eich cwsg rhag ffordd o fyw a ffactorau amgylcheddol a allai gynhyrfu'ch patrwm cysgu.
  • Ystyriwch leihau dwyster golau artiffisial yn eich cartref a threulio rhai oriau cyn mynd i'r gwely heb dechnoleg fel eich ffôn, gliniadur neu deledu.
  • Gallwch greu amser i ymlacio cyn mynd i'r gwely.
  • Ceisiwch osgoi yfed alcohol neu gaffein cyn mynd i'r gwely.
 3. Gwnewch eich ystafell wely yn fwy addas i gysgu.
 4. Gwnewch eich patrwm cysgu’n bersonol trwy bennu faint o gwsg sydd ei angen arnoch a pha amseroedd sy'n gweithio orau i chi fynd i'r gwely a deffro.
 5. Ceisiwch gynnal patrwm amser gwely a chysgu rheolaidd.
  • Mae'n arbennig o bwysig codi ar amser tebyg bob dydd, hyd yn oed ar benwythnosau. Bydd hyn yn helpu i hyfforddi cloc eich corff i amseroedd cysgu a deffro rheolaidd.
  • Er mwyn cynyddu eich siawns o gysgu’n dda, ceisiwch osgoi cysgu trwy gydol y dydd. Os oes rhaid i chi gysgu, ceisiwch ei gadw'n fyr (tua 20 munud).

Rhagor o wybodaeth

Mae'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn cynnig rhagor o wybodaeth am y berthynas rhwng cwsg ac iechyd meddwl.

Pennod 5 o bodlediad NCMH Piece of Mind: Mae Mental Health & Psychiatry yn trafod cwsg ac os yw'n symptom neu’n achos problemau iechyd meddwl.

Gwrandewch yma.

Adnoddau

" ["post_title"]=> string(47) "5 ffactor a allai fod yn effeithio ar eich cwsg" ["post_excerpt"]=> string(242) "Mae cysylltiad agos rhwng iechyd meddwl a chwsg. Ar ôl noson dda o gwsg, rydyn ni'n deffro'n teimlo'n adfywiol yn gorfforol ac yn feddyliol, ond gall noson wael o gwsg ein gadael ni'n teimlo'n ddioglyd yn gorfforol ac yn isel yn feddyliol. " ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(4) "open" ["ping_status"]=> string(4) "open" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(47) "5-ffactor-a-allai-fod-yn-effeithio-ar-eich-cwsg" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2021-09-29 15:35:04" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2021-09-29 15:35:04" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(33) "https://hhpwales.nhs.wales/?p=976" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(4) "post" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" } }