Categorïau
Blog

Pwysigrwydd cysylltu â natur er ein lles

Natur yw thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ac mae’r Athro Debbie Cohen, un o sylfaenwyr HHP Cymru, yn garedig iawn wedi rhannu rhai meddyliau ar ba mor bwysig yw hi i staff y GIG gysylltu â natur.

Helo, fy enw i yw’r Athro Debbie Cohen ac rwy’n athro emeritws meddygaeth alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, sy’n golygu fy mod i wedi ymddeol o’r GIG a o Brifysgol Caerdydd, ond dwi ddim wedi ymddeol yn llwyr!

Tua diwedd fy ngyrfa ac ers i mi ymddeol rwyf wedi adeiladu daliad bach 10acre neu fferm fach lle rwy’n bridio ac yn rheoli anifeiliaid brîd prin fel fel defaid, moch a geifr.

Debbie Cohen in a yellow top and jeans petting one of the goats she keeps on her farm

Mae nifer cynyddol o dystiolaeth i ddangos bod llawer o fuddion i fod yn yr awyr agored, gan gynnwys effeithiau cadarnhaol ar iechyd corfforol a meddyliol.

Gall ymgysylltu â’r awyr agored a’r amgylchedd naturiol fod ar sawl ffurf gan gynnwys garddio / tyfu, ymweld neu ymarfer mewn mannau gwyrdd, rhyngweithio â bywyd gwyllt a chymryd rhan mewn gwaith cadwraeth.

Canfu astudiaeth a gwblhawyd yn ddiweddar gan Gofal Iechyd Cynaliadwy ar draws tri safle’r GIG a gynhwyswyd yn yr astudiaeth, roedd awydd cryf ymhlith staff iechyd i gymryd amser yn yr awyr agored, gyda hyd at 89% o staff yn nodi & nbsp; yr hoffent dreulio mwy o amser mewn man gwyrdd ar eu safle nag a wnaethant ar hyn o bryd (1). 

Nododd staff a ddywedodd eu bod yn treulio amser yn rheolaidd ym mannau gwyrdd eu safleoedd yn ystod y diwrnod gwaith lefelau sylweddol uwch o les.

Y ffordd fwyaf cyffredin y treuliodd staff amser mewn man gwyrdd yn y gwaith oedd mynd am dro ar y safle yn ystod egwyl.

A young dark haired woman walking along a path through a park

Rhywbeth arall rydw i hefyd wedi’i ddysgu ar fy nhaith yn fy ngalwedigaeth newydd yw sut i reoli’r tir, sut i feddwl am sut i adeiladu fy nhir sydd wedi cael ei adael yn fraenar ers dros 10 mlynedd.

Yn wyneb argyfwng hinsawdd a cholli ffermio bioamrywiaeth a’r rhai sy’n ymwneud â’r amgylchedd naturiol wedi gorfod meddwl yn fawr am sut y gallent adfywio ac ail-greu system sy’n fwy cynaliadwy.

Yr her yma i’r GIG yw meddwl am yr hyn y gallwn ei ddysgu o’r syniadau hyn am gynaliadwyedd ac adfer o’r amgylchedd naturiol y gallwn ei ddefnyddio i ddatblygu a creu gweithlu mwy cynaliadwy yn ogystal â system gofal iechyd mwy cynaliadwy?

Lle i anadlu: gwerthfawrogi man gwyrdd yn safleoedd y GIG ar gyfer lles staff

Mae angen i ni feddwl yn fwy, mae angen i ni fod yn feiddgar a dysgu oddi wrth eraill; gan feddwl yn gyfannol am sefydliadau yn yr un ffordd y byddem yn meddwl am adfer amgylchedd naturiol a sut y gallwn adfywio rhywbeth sy’n dod yn gynaliadwy yn barhaus.

Er enghraifft, nid yw’n gynaliadwy ychwanegu nitrogen fel ateb cyflym i bridd heb ofalu am yr hyn sy’n ei ddisbyddu. Mae’n rhaid i ni gael sylfeini’r pridd yn iawn i gynnal twf iach.

Felly beth allwn ni ei ddysgu o’r hyn sydd wedi bod yn digwydd o’n cwmpas?

Beth am glicio ar rai o’r fideos canlynol i weld beth mae rhai o fy ffrindiau a chydweithwyr wedi bod yn meddwl amdano.

Pa syniadau allech chi eu cymryd a’u defnyddio?

Sue Pritchard – Prif Weithredwr y Comisiwn Ffermio Bwyd a Chefn Gwlad

Kim Stoddart – Newyddiadurwr, awdur a golygydd garddio

Dom Higgins – Pennaeth Addysg ac Iechyd yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt

Diolch a chredydau fideo i Ben Harris

1.  Centre for Sustainable Healthcare (2020).  Workplace, Wellbeing and Green Space. 

Adnoddau

HHP Cymru

Mae Iechyd ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn cynnig mynediad at gymorth iechyd meddwl i holl weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru.

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy’n cael ei gefnogi gan gyllid Llywodraeth Cymru a’i weinyddu trwy Brifysgol Caerdydd.

Categorïau
News

Cymorth iechyd meddwl am weithwyr y GIG yng Nghymru

Rydym yn falch o roi gwybod bod Iechyd i Weithwyr Proffesiynol Cymru (HHP Cymru), gwasanaeth cymorth i bob aelod staff GIG yng Nghymru, wedi ymuno ag Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i redeg gan Brifysgol Caerdydd, bydd gwasanaeth HHP Cymru nawr yn gweithredu o’r Is-adran ochr yn ochr â chanolfannau ymchwil iechyd meddwl sy’n arwain y byd fel y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (NCMH), Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl (NMHRI), a Chanolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatreg MRC (MRC CNGG).

Photo of Prof Job Bisson in the Hadyn Ellis Building

Dywedodd yr Athro Jon Bisson, Cyfarwyddwr HHP Cymru a Dirprwy Gyfarwyddwr NCMH:

Rwy’n falch iawn bod HHP Cymru bellach yn rhan o’r Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol.  Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r ganolfeydd fel NCMH i ategu ei ymdrechion ymchwil sy’n arwain y byd gyda gwasanaeth clinigol rhagorol i bobl sy’n gweithio i GIG Cymru.

“Mae HHP Cymru wedi ehangu’n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19, wedi derbyn adborth cadarnhaol iawn gan y rhai y mae’n eu cefnogi ac rwy’n hyderus y bydd ei gartref newydd yn hwyluso ei ddatblygiad ymhellach.”

Sefydlwyd HHP Cymru i ddarparu cymorth iechyd meddwl cyfrinachol am ddim i feddygon yng Nghymru. Ymestynnodd ei gefnogaeth i holl staff y GIG yng Nghymru yn ystod pandemig y coronafeirws.

Sut gallwch chi gael cefnogaeth

Os ydych chi’n gweithio i’r GIG yng Nghymru a’n dymuno cael cefnogaeth, gallwch atgyfeirio’ch hun ar-lein.

Byddwch yn derbyn ebost o fewn 24 awr gyda dyddiad ac amser eich apwyntiad ffôn gyda Chynghorydd sy’n Feddyg a fydd yn eich asesu ac yn eich cyfeirio at un neu fwy o’r gwasanaethau canlynol:

 • Hunangymorth
 • Cefnogaeth gan gymheiriaid
 • Hunangymorth gydag arweiniad
 • Therapi seicolegol wyneb yn wyneb rhithwir

a bearded white man using a laptop

Sut y gallwch chi wirfoddoli

Os ydych chi’n weithiwr iechyd proffesiynol yng Nghymru ac yr hoffech wirfoddoli ar gyfer y gwasanaeth, ewch i HHP Cymru i gael manylion.

Rhagor o wybodaeth

Categorïau
News

Grŵp Cynghori Cyhoeddus HHP Cymru

Mae Iechyd i Gweithwyr i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn darparu model haenog rhad ac am ddim o gefnogaeth seicolegol ac iechyd meddwl i holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr y GIG yng Nghymru.  

Mae HHP Cymru yn gyffrous i gyhoeddi’r alwad am ddatganiadau o ddiddordeb i gadeirydd a hyd at chwe aelod arall er mwyn sefydlu Grŵp Cynghori Cyhoeddus HHP Cymru (PAG).  

Bydd y PAG yn gwneud yn siŵr bod cyfranogiad hanfodol defnyddwyr gwasanaeth yn natblygiad y sefydliad a bydd ganddo rôl yn: 

 • rhoi adborth (cadarnhaol a negyddol) a nodi rhwystrau a ffactorau galluogi gwasanaeth i dîm HHP Cymru yn rhagweithiol 
 • llywio cyfeiriad strategol y gwasanaeth 
 • cefnogi cyflwyno gwasanaeth wedi’i gyd-gynhyrchu gyda ffocws penodol ar hygyrchedd a chynwysoldeb 

Bydd y PAG yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i gyn cleientiaid y gwasanaeth, Staff eraill y GIG sydd â phrofiad bywyd o anawsterau iechyd meddwl nad ydynt wedi defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n bosibl yn bydd yn ymestyn i gynnwys aelodau eraill o’r cyhoedd sydd â diddordeb lle bo hynny’n briodol.   

Bydd y PAG yn cyfarfod bob chwarter i drafod cynnydd a datblygiad parhaus y gwasanaeth ac adrodd i HHP Cymru fel sy’n briodol.    

Sut i wneud cais

Rhowch ddatganiadau o ddiddordeb ar ffurf llythyr un dudalen a ddylai rhoi gwybodaeth ynghylch pam yr hoffech ymuno â’r PAG ac mae’n nodi a hoffech gael eich ystyried ar gyfer swydd Cadeirydd, Aelod neu’r ddau.

Gellir cael cyflwyniadau a cheisiadau am wybodaeth bellach am y PAG gan Dr Jake Hard.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw Dydd Gwener 19 Mawrth 2021. 

Ebost: hardj1@caerdydd.ac.uk

Categorïau
Blog

Profiad GP dan hyfforddiant o gael gafael ar gymorth er iechyd y meddwl

Mae Natalie yn feddyg teulu o dan hyfforddiant sy’n byw ac yn gweithio yng ngorllewin Cymru ar hyn o bryd. Hyfforddodd yn Llundain ar ôl cael trafferth â gorbryder ers ei harddegau, gan ofyn am gwnsela a mathau eraill o gymorth ar amryw adegau.


Daeth gorbryder Natalie yn drech yn ei phumed flwyddyn yn yr ysgol feddygol o ganlyniad i straen y gwaith, gweithgareddau allgyrsiol a phontio i feddygaeth glinigol.

Ar ôl seibiant am flwyddyn, aeth i orllwein Cymru 18 mis yn ôl i ddechrau ei lleoliadau hyfforddi.

Dyma Natalie yn sôn am ei helynt ers mis cyntaf 2020 pan ddechreuodd deimlo’n bryderus eto o ganlyniad i broblemau yn ei bywyd personol, gohirio ei phriodas o achos Covid-19 a gweithio’n feddyg iau yng nghanol pandemig byd-eang.

A man walking past street art of a rainbow supporting the NHS

Sylweddolais fod angen cymorth arnaf ddechrau’r llynedd ar ôl i’r gorbryder gynyddu. A minnau’n ymdopi â gorbryder ers 10 mlynedd, galla i adnabod erbyn hyn y newidiadau yn fy ymddygiad sy’n dangos bod iechyd fy meddwl yn simsan.

Mae meddwl a phryderu’n ormodol ac ymddygiad cymhellol megis gwirio switshis a drysau yn wir rybuddion imi.

Gwelais fy mod yn dechrau meddwl ac ymddwyn yn negyddol eto a’i bod yn bryd gofyn am gymorth.

Fe es i at y meddyg. Roeddwn i wedi bod yn ymdopi â’r gorbryder ers symud i Gymru heb ofyn i neb am gymorth hyd at hynny.

A minnau’n broffesiynolyn meddygol ar fin bwrw tymor yn y fro, roeddwn i’n anesmwyth ynghylch gofyn am gymorth. Roedd y meddyg yn rhagorol, heb gyfleu’r argraff ei fod yn fy marnu o gwbl.

Soniodd am wasanaeth HHP Cymru, ac rwy’n well o lawer ers trefnu i weld therapydd trwy’r gwasanaeth hwnnw.

Cysylltodd Natalie ag HHP Cymru dros y ffôn. Ar ein gwefan newydd, y ffordd gyflymaf o ofyn am gymorth yw trwy ein ffurflen atgyfeirio.

A woman in a bright yellow jumper typing on a laptop

Beth oedd o gymorth ynglŷn ag HHP Cymru?

Gall symud i le newydd a’r heriau a’r cyfleoedd a ddaw yn sgîl hynny fod yn anodd, ond roedd hyblygrwydd a hwylustod y sesiynau a drefnodd HHP Cymru o gymorth mawr.

O achos y pandemig, roedd tuedd i roi popeth ar-lein, ac roedd y drafodaeth dros y ffôn ar gyfer brysbennu pan gysylltais ag HHP Cymru yn ddelfrydol i mi.

Cynigiwyd wyth sesiwn gyda therapydd yng Nghaerdydd, ac roedd hynny’n wych am y byddai pob sesiwn ar gael gartref.

Roedd yr hyblygrwydd o gymorth ynghylch lleddfu gorbryder gan fy mod yn gwybod y byddwn i’n dechrau gweithio gyda thimau seiciatreg y fro.

Roeddwn i’n gwybod y byddwn i’n dechrau’n broffesiynolyn gofal iechyd ac yn glaf yr un pryd ac roeddwn i am gadw’r ddwy agwedd ar wahân.

Doedd dim angen imi boeni y deuai’r driniaeth yn hysbys am fod HHP Cymru yn cadw at amodau cyfrinachedd bob amser.

Doeddwn i ddim yn teimlo o dan anfantais yn sgîl derbyn sesiynau ar-lein – rwy’n ffodus bod therapi o’r radd flaenaf ar gael wyneb yn wyneb imi trwy gymorth o hirbell!

Gofyn am gymorth er iechyd eich meddwl.

Wrth gloi, meddai Natalie:

“Gall fod yn anodd iawn gwybod ble i ddechrau. Dros y degawd diwethaf, rwyf i wedi cael amryw fathau o gymorth megis iechyd galwedigaethol, arwyddbyst undebau llafur a sefydliadau meddygol.

Roeddwn i’n gyndyn o fynd i’r feddygfa neu’r ysbyty am fy mod yn gweithio yn y byd meddygol.

Os oes angen siarad â rhywun, cymerwch y cam cyntaf hwnnw trwy gysylltu ag adran iechyd galwedigaethol, eich meddyg neu wasanaeth megis HHP Cymru.

Rydym yn ddiolchgar i Natalie am drafod ei hanes trwy sgwrs wedi’i recordio gyda’r Dr Thomas Kitchen, Dirprwy Gyfarwyddwr HHP Cymru, yn ystod Sumposiwm HHP Cymru fis Rhagfyr 2020.

Adnoddau

Ffurflen atgyfeirio HHP Cymru
Adnoddau hunangymorth HHP Cymru
• Taflenni iechyd meddwl NCMH

HHP Cymru

Mae Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn cynnig cymorth er iechyd y meddwl i bob un o weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru.

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i weinyddu trwy Brifysgol Caerdydd

Categorïau
Blog

Fferyllydd yn rhannu profiad o gymorth iechyd meddwl wrth ymadfer ar ôl COVID Hir

Daliodd Geraint Jones, fferyllydd o dde Cymru, COVID-19 ym mis Ebrill 2020. Mae wedi bod mor garedig â rhannu mewnwelediad i’w brofiadau dros y flwyddyn diwethaf ar ôl iddo gael diagnosis diweddarach o COVID Hir.

Graphic of Geraint beside a quote from the story

Roedd Geraint yn byw gyda llu o symptomau ar ôl iddo dal COVID gyntaf ym mis Ebrill, a effeithiodd yn eithriadol ar ei fywyd o ddydd i ddydd, fel gweithiwr proffesiynol ac fel unigolyn.

Esboniodd Geraint: “Roeddwn i mewn sefyllfa eithaf newydd ar y pryd gan i mi gael diagnosis o COVID Hir gan glinigydd o Lundain oedd â phrofiad o drin cleifion ar ôl yr haint COVID gychwynnol.

“Nid oedd unrhyw arweiniad ynghylch sut i gefnogi na rheoli cleifion oedd ymddangos gydag amrywiaeth enfawr o symptomau ar yr adeg honno, felly roeddwn i’n teimlo’n ansicr iawn am y ffordd y gallai’r salwch effeithio ar fy mywyd, ond hefyd pa mor hir y byddai’n parhau i effeithio ar fy mywyd.”

Dod o hyd i gefnogaeth

Argymhellwyd y gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) i Geraint trwy ffrind ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

“Ar ôl gweld y brwydrau roeddwn i wedi’u hwynebu gyda COVID, ac wedi hynny, COVID Hir, ceisiais gefnogaeth trwy HHP Cymru yn bennaf allan o anobaith ac am nad oeddwn i’n gwybod at bwy i droi am help. “

Cafodd Geraint brofiad cadarnhaol iawn gyda HHP Cymru; ar ôl cysylltu gyntaf â’r gwasanaeth i weld pa gefnogaeth oedd ar gael, neilltuwyd therapydd iddo a fyddai’n ei arwain trwy sesiynau Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT).

“Wedi defnyddio CBT yn y gorffennol, roeddwn i’n deall yn fras yr hyn y gallwn ei ddisgwyl, ond hefyd rhoddodd fy therapydd awgrymiadau defnyddiol iawn i mi gael y gorau o’r sesiynau ac yna rhoi hynny ar waith yn fy mywyd o ddydd i ddydd.

“Roedd y strategaethau drafodon ni yn rhai syml iawn a byth yn pwyso gormod arnaf yn feddyliol (oedd yn beth gwerthfawr am na allwn ymdopi â hyn o gwbl rai dyddiau).

“Yn naturiol, roeddwn i’n teimlo’n gyffyrddus wrth drafod unrhyw faterion personol gyda’r therapydd, sy’n sgil ynddo’i hun ond gwnaeth i mi deimlo’n gartrefol o hyd, a hynny ar amser a dyddiad oedd yn gweddu i’m symptomau corfforol amrywiol.

“Roedd y sesiynau bob amser wedi’u seilio ar yr hyn yr oeddwn i, neu fy therapydd, yn teimlo a fyddai o fudd i mi, wedi deall fy anghenion trwy sgwrsio ac asesu.”

A fyddech chi’n argymell HHP Cymru i eraill?

“Yn bendant! Nid oeddwn i erioed wedi clywed am HHP cyn mis Hydref (2020), ac a bod yn onest, roedd gen i ddisgwyliadau eithaf isel oherwydd nad oeddwn i’n gwybod llawer amdanyn nhw na’r gwasanaeth maen nhw’n ei ddarparu. Nid wyf yn credu y gallwn fod wedi bod yn fwy anghywir!

Cysylltodd Geraint â HHP Cymru trwy e-bost. Yn sgil lansio’n gwefan newydd, y ffordd gyflymaf o atgyfeirio’ch hun am gefnogaeth yw trwy ein ffurflen atgyfeirio.

Aeth Geraint ymlaen i ddweud: “Ces i ateb o fewn ychydig oriau gydag apwyntiad ffôn ar gyfer y diwrnod canlynol; apwyntiad brysbennu oedd hwnnw yn y bôn i ddeall pam roeddwn i’n teimlo bod angen cefnogaeth arnaf.

“Siaradais i â Nicola, Doctor sy’n Cynghori, a argymhellodd gwrs o CBT ac a anfonodd fanylion fy therapydd penodedig ataf i gysylltu yn y lle cyntaf.

“O fewn wythnos, roeddwn i’n cyflwyno fy hun i’m therapydd ac yn dechrau’r sesiynau – nid wyf wedi gweld gwasanaeth mo’i debyg o ran cyflymder ei ymateb na throsglwyddiad mor fuan rhwng cydweithwyr.

“Ni allaf ddiolch digon i dîm HHP Cymru am fy arwain trwy rai cyfnodau anodd iawn pan nad oedd neb arall yn deall fy mhryderon a’m gofidiau.”

Helpu i ymchwilio i COVID Hir

Yn ddiweddar, rhoddodd Geraint dystiolaeth fel rhan o Grŵp Seneddol Hollbleidiol am COVID Hir.

Roedd wedi bod yn rhan o grŵp ffocws bach gydag uwch gydymaith ymchwil yn Sefydliad Caergrawnt oedd â diddordeb mewn siarad â dynion sy’n byw gyda COVID Hir.

Roedd Dr Nisreen Alwan M.B.E. yn rhan o’r grwpiau ffocws lle byddai’r mynychwyr yn sôn am eu profiadau bywyd a’r diffyg cefnogaeth i bawb yr effeithiwyd arnynt.

Dywedodd Geraint: “Ychydig wythnosau yn ddiweddarach, cysylltodd Dr Alwan i ofyn a hoffwn fod yn rhan o ddadl y Grŵp Seneddol Hollbleidiol dan arweiniad Layla Moran, AS y Democratiaid Rhyddfrydol dros Orllewin Rhydychen ac Abingdon. “

Nod y ddadl oedd helpu i gasglu tystiolaeth i’w chyflwyno i ASau ynghylch nifer yr achosion o COVID Hir a sut mae’n parhau i effeithio ar y rhai sydd wedi goroesi’r haint acíwt.

Screengrab of the Zoom meeting of the APPG debate on long covid

Geraint yn rhoi tystiolaeth fel rhan o ddadl Long COVID

Cafodd hyn ei ffrydio’n fyw trwy gyfrifon cyfryngau cymdeithasol March For Change, gydag ASau yn mynychu’n rhithwir, ond penderfynodd rhai fynychu’n bersonol hefyd yn Nhŷ’r Cyffredin,” esboniodd Geraint.

Aeth ymlaen i ddweud: “Rwy’ wir yn credu mai’r gefnogaeth ges i gan HHP, a’r ddealltwriaeth fagais i o sut i fyw gyda chyflwr iechyd hirdymor, roddodd yr hyder i mi siarad mewn dadl o’r fath.

Defnyddiais y mecanweithiau ymdopi ddysgais i i’m helpu drwy’r paratoi a’r sgwrsio, sy’n amlygu pwysigrwydd strategaethau rheoli i rywun sy’n byw gyda salwch. “

A oes unrhyw beth yr hoffech dynnu sylw ato i unrhyw un sy’n ystyried cysylltu â HHP Cymru?

“Cyn dal COVID, roeddwn i’n ffit, yn iach, a hoffwn feddwl fy mod yn eithaf gwydn; yn anffodus, newidiodd COVID fy iechyd corfforol a’m hiechyd meddwl yn llwyr.

“Roedd y gefnogaeth ges i gan HHP Cymru yn amhrisiadwy ar adeg ansicr pan nad oedd cefnogaeth arall ar gael.

“Mae hyn wedi bod yn agoriad llygad llwyr i’r gefnogaeth sydd ar gael i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a byddwn yn bendant (ac eisoes wedi!) argymell HHP Cymru i gydweithwyr.”

Adnoddau

Categorïau
Blog News

Symposiwm cyntaf blynyddol HHP Cymru

Diolch i bawb a ymunodd â ni ar gyfer ein symposiwm blynyddol cyntaf ar 11 Rhagfyr 2020.

Roeddem yn falch o ddod â’r tîm sy’n ymwneud â rhedeg y gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) ynghyd â chynulleidfa ehangach sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â chymorth iechyd meddwl ledled Cymru a’r DU.

Yn ogystal ag adolygu’r gwasanaethau a gynigir trwy HHP Cymru, clywsom gan gydweithwyr yn y GIG sydd wedi derbyn cefnogaeth gennym ni.

Diolch o galon i Sarah a Natalie am roi o’u hamser i rannu eu profiadau, o’r hyn a’u harweiniodd i’r gwasanaeth a sut y daethant o hyd i’r cymorth a gawsant.

Cafwyd sgwrs hynod ddiddorol gan yr Athro Neil Greenberg ynghylch cysyniadau anafu moesol ac arweiniodd Dr Julie Highfield fyfyrdod ar y strategaethau ymarferol i leddfu galar a cholled.

Gan fod ein symposiwm cyntaf wedi ei gynnal ar-lein o ganlyniad i bandemig COVID-19, mae recordiad ar gael o’r digwyddiad.

 • Croeso – Jon Bisson
 • Anerchiad agoriadol gan Brif Swyddog Meddygol Cymru – Frank Atherton
 • Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru: Y gorffennol, heddiw a’r dyfodol – Debbie Cohen a Jake Hard
 • Anaf Moesol: Beth ydyw a beth i’w wneud amdano? – Neil Greenberg
 • Myfyrio ar profiad o’r gwasaneth – Sarah, Natalie a Thomas Kitchen
 • Gwneud synnwyr o’n galar a’n colled – Julie Highfield
 • Sesiwn holi ac ateb, a diwedd y cyfarfod

HHP Cymru

Mae Gweithwyr Iechyd Proffesiynol Iechyd Cymru (HHP Cymru) yn cynnig mynediad at gymorth iechyd meddwl i holl weithwyr, myfyrwyr a gwirfoddolwyr GIG Cymru.

Mae HHP Cymru yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy’n cael ei gefnogi gan gyllid Llywodraeth Cymru a’i weinyddu trwy Brifysgol Caerdydd.