Nid oedd lle yn fy mywyd i ofalu amdanof fy hun

Mae Sarah yn anaesthetydd ymgynghorol o dros ugain mlynedd o Gaerdydd. Mae Sarah yn rhannu sut y gwaethygwyd ei hiechyd meddwl gan anawsterau yn ei theulu a sut mae HHP Cymru a’i gwasanaethau therapi wedi ei helpu i gael gafael ar y cymorth yr oedd ei angen arni i ymdopi. Mae Sarah wedi bod yn […]

Categorïau
Blog

Pwysigrwydd cysylltu â natur er ein lles

Natur yw thema Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ac mae’r Athro Debbie Cohen, un o sylfaenwyr HHP Cymru, yn garedig iawn wedi rhannu rhai meddyliau ar ba mor bwysig yw hi i staff y GIG gysylltu â natur. Helo, fy enw i yw’r Athro Debbie Cohen ac rwy’n athro emeritws meddygaeth alwedigaethol ym Mhrifysgol Caerdydd, […]

Categorïau
News

Cymorth iechyd meddwl am weithwyr y GIG yng Nghymru

Rydym yn falch o roi gwybod bod Iechyd i Weithwyr Proffesiynol Cymru (HHP Cymru), gwasanaeth cymorth i bob aelod staff GIG yng Nghymru, wedi ymuno ag Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i redeg gan Brifysgol Caerdydd, bydd gwasanaeth HHP Cymru nawr yn gweithredu o’r Is-adran ochr […]

Categorïau
News

Grŵp Cynghori Cyhoeddus HHP Cymru

Mae Iechyd i Gweithwyr i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) yn darparu model haenog rhad ac am ddim o gefnogaeth seicolegol ac iechyd meddwl i holl staff, myfyrwyr a gwirfoddolwyr y GIG yng Nghymru.   Mae HHP Cymru yn gyffrous i gyhoeddi’r alwad am ddatganiadau o ddiddordeb i gadeirydd a hyd at chwe aelod arall […]

Profiad GP dan hyfforddiant o gael gafael ar gymorth er iechyd y meddwl

Mae Natalie yn feddyg teulu o dan hyfforddiant sy’n byw ac yn gweithio yng ngorllewin Cymru ar hyn o bryd. Hyfforddodd yn Llundain ar ôl cael trafferth â gorbryder ers ei harddegau, gan ofyn am gwnsela a mathau eraill o gymorth ar amryw adegau. Daeth gorbryder Natalie yn drech yn ei phumed flwyddyn yn yr […]

Fferyllydd yn rhannu profiad o gymorth iechyd meddwl wrth ymadfer ar ôl COVID Hir

Daliodd Geraint Jones, fferyllydd o dde Cymru, COVID-19 ym mis Ebrill 2020. Mae wedi bod mor garedig â rhannu mewnwelediad i’w brofiadau dros y flwyddyn diwethaf ar ôl iddo gael diagnosis diweddarach o COVID Hir. Roedd Geraint yn byw gyda llu o symptomau ar ôl iddo dal COVID gyntaf ym mis Ebrill, a effeithiodd yn […]

Categorïau
News

Symposiwm cyntaf blynyddol HHP Cymru

Diolch i bawb a ymunodd â ni ar gyfer ein symposiwm blynyddol cyntaf ar 11 Rhagfyr 2020. Roeddem yn falch o ddod â’r tîm sy’n ymwneud â rhedeg y gwasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru (HHP Cymru) ynghyd â chynulleidfa ehangach sydd â diddordeb ac sy’n ymwneud â chymorth iechyd meddwl ledled Cymru a’r […]