Atgyfeirio

Help mewn argyfwng

Os ydych angen siarad â rhywun ar frys, gallwch ffonio’r Samariaid ar 116 123 neu tecstiwch FRONTLINE i 85258.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Help mewn argyfwng.

Atgyfeirio

Os hoffech atgyfeirio eich hun i gael cymorth gan wasanaeth Iechyd i Weithwyr Iechyd Proffesiynol Cymru, llenwch y ffurflen isod.

Byddwch yn ymwybodol, ni allwn dderbyn atgyfeiriadau a wneir ar ran rhywun arall.

Atgyfeirio
Cadarnhewch eich e-bost / Please confirm your email
Byddwn yn trefnu galwad i chi gydag un o’n cynghorwyr. A allwch roi gwybod i ni pan fyddwch ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9yb a 5yp – We will arrange a call for you with one of our doctor advisors. Please can you let us know your availability Monday – Friday between 9am and 5pm.

Gallwch fod yn hyderus y byddwn yn ymateb i’ch cais.

​Pan fydd tîm HHP wedi cael eich ffurflen atgyfeirio, trefnir apwyntiad i chi gael sgwrs dros y ffôn gydag un o’n meddygon gynghorwyr.

Mae meddygon gynghorwyr HHP yn gweithio o 9am tan 5pm, ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw gwyliau banc).

O fewn diwrnod gwaith o gael eich ffurflen, cewch ebost yn cadarnhau’r manylion a roesoch yn y ffurflen atgyfeirio, ynghyd â dyddiad ac amser eich apwyntiad ffôn gyda meddyg gynghorwr.

Byddwch yn ymwybodol y gallai ein hymateb fynd i’ch ffolder negeseuon sothach.

I ddeall sut rydyn ni’n defnyddio’ch data, ewch i’n polisi preifatrwydd.

Hunangymorth

Mae llawer o grwpiau hunangymorth a grwpiau rhithwir y gallech droi atynt hefyd.

Mae dolen i’r rhain i’w gweld ar ein tudalen Adnoddau

Chwilio am help y tu allan i Gymru?

image of the national wellbeing hub for scotland

Cymorth yn yr Alban

Mae Gwasanaeth Arbenigol y Gweithlu (WSS), a ddarperir gan Iechyd Ymarferwyr y GIG, yn wasanaeth iechyd meddwl amlddisgyblaethol cyfrinachol sydd ag arbenigedd mewn trin gweithwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol proffesiynol a reoleiddir. Maent yn arbenigo mewn gofalu am weithwyr proffesiynol a reoleiddir fel cleifion, ac felly maent yn arbenigwyr ar y rhyngwyneb rhwng rheoleiddio, cyflogaeth a salwch meddwl a dibyniaeth.

logo of the NHS practitioner health

Cymorth yn Lloegr

Mae Iechyd Ymarferwyr yn wasanaeth GIG cyfrinachol am ddim i feddygon a deintyddion ledled Lloegr sydd â salwch meddwl a phroblemau caethiwed, sy’n gweithio neu’n awyddus i ddychwelyd i ymarfer clinigol.

Gall y gwasanaeth helpu gyda materion sy’n ymwneud â phryder iechyd meddwl, gan gynnwys straen neu iselder neu broblem caethiwed, yn enwedig lle gallai’r rhain effeithio ar waith. Darperir y gwasanaeth gan weithwyr iechyd proffesiynol sy’n arbenigo mewn cymorth iechyd meddwl i feddygon ac mae ar gael mewn gwahanol leoliadau ledled Lloegr